Cuốn thư đá ĐẸP hay còn gọi là Bình phong đá với ý nghĩa chắn tà khí, những luồng gió độc thường được đặt trước cửa Nhà thờ họ/nhà thờ tổ, khu lăng mộ đá hay trước cửa đình, chùa, miếu thờ, điện thờ…
Cuốn thư đá ĐẸP-3