Tượng 18 vị La Hán

La hán Tọa lộc

Liên hệ: 0916.038.389

La hán Kháng Môn

Liên hệ: 0916.038.389

Tượng La hán Trường My

Liên hệ: 0916.038.389