Tượng 18 vị La Hán

La hán Thám Thủ

Liên hệ: 0982.886.928

La hán Tọa lộc

Liên hệ: 0982.886.928

La hán Kháng Môn

Liên hệ: 0982.886.928

La hán Khánh Hỷ

Liên hệ: 0982.886.928

La Hán Khoái Nhĩ

Liên hệ: 0982.886.928

Tượng La hán Trường My

Liên hệ: 0982.886.928